Zoznam vybraných geodetických prác

Privádzač Prešov I.etapa

Všetky geodetické práce: výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, vytýčenie jednotlivých prekládok plynu, vodovodu, kanalizácie, elektriky + všetky porealizačné zamerania - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. Geometrický plán na majetko-právne vysporiadani

D1 Beharovce - Branisko

D1 Beharovce - Branisko D1 Beharovce - Branisko
Všetky geodetické práce:výpočet kubatúr, vytýčenie stavby,výpočet kubatúr jednotlivých odkopov,dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby(Základná mapa diaľnice,priečne a pozdľžne profily) Geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie a vydanie kolaudačného rozhodnuti

 

 

 

 

 

 

D1 Ladce – Sverepec

Všetky geodetické práce: výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, výpočet kubatúr jednotlivých odkopov, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (Základná mapa diaľnice, priečne a pozdľžne profily)Geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

 

 

 

 

 

D1 Ladce – Sverepec

D1 Široké –obchvat

Diaľničný objekt so 7-mi mostovými objektmi: všetky geodetické práce: vytyčovacie práce u mostov, výpočet kubatúr, priečne profily, pozdľžne profily, vytýčenie stavby, meranie jednotlivých vrstiev stabilizácie, + jednotlivé prekládky plynu, káblov, kanalizácie, porealizačné zameranie(dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby) + spracovanie v 3D, sledovanie posunov u jednotlivých mostných objektoch. Geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie

D1 VAŽEC – MENGUSOVCE

geodetické práce-podrobné vytýčenie cestného telesa, tvorba protokolárnych elaborátov, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby(DSVS)

Privádzač Košice Prešovská – Sečovská

geodetické práce-kontrolné merania stavebných objektov

D1 Fričovce – Široké-tunel Branisko

Kompletné geodetické práce- podrobné vytýčenie cestného telesa, tvorba protokolárnych elaborátov, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby(DSVS)

KIA MOTORS – HYUNDAI MOBIS ŽILINA

geodetické práce- hrubé terénne práce (HTÚ), priestorové a podrobné vytýčenie preložky cesty, prekládky inžinierskych sietí – vodovody a kanalizácie, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov.

Pitná voda a odkanalizovanie JV Zemplína

geodetické práce - podrobné vytýčenie, tvorba protokolárnych elaborátov ku fakturácii, vyhotovovanie všetkých potrebných geodetických elaborátov, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby(DSVS)

Obytný súbor GROT IV

Kompletné vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí: Vodovod, kanalizácia, VN a NN rozvodov, plynovod - vyhotovenie kompletných geodetických elaborátov.

MTS káble a optické káble

Rožňava – Dobšiná, Kendice – Petrovany, Košice-mesto, atď. - vyhotovenie kompletných geodetických elaborátov v zmysle smerníc a vyhlášok

PSA PEUGEOT – CITROEN TRNAVA

geodetické práce- priestorové a podrobné vytýčenie spevnených plôch a parkovísk, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby(DSVS)

Rekonštrukcia rieky HORNÁD v km 137,600 – 143,070

Geodetické práce vytýčenie stavby, výpočet kubatúr jednotlivých odkopov, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (Účelová mapa M 1:1000,priečne a pozdľžne profily)

Rekonštrukcia potoka Uzovské Pekľany

Vytýčenie stavby, výpočet kubatúr jednotlivých odkopov,priečne profily, pozdľžne profily

Rekonštrukcia cesty Jahodná –Alpinka

Všetky geodetické práce: výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, meranie jednotlivých vrstiev stabilizácie, porealizačné zameranie dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, priečne profily, pozdľžne profily.

PSA Trnava,HTÚ Lakovňa,HTÚ Železnica a parkoviská(90ha)

Výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, meranie jednotlivých vrstiev HTÚ, porealizačné zameranie(dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, priečne profily, pozdľžne profily).

Jahodná –Alpinka –obchvat:diaľničný objekt

Všetky geodetické práce: výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, meranie zosuvného územia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, priečne profily, pozdľžne profily. Geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie a na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Rekonštrukcia cesty Nadabula – Betliar

Vvšetky geodetické práce: výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, meranie jednotlivých vrstiev stabilizácie, porealizačné zameranie. Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Preložka cesty I/50 Košice-Južné nábrežie

Všetky geodetické práce: výpočet kubatúr, vytýčenie stavby, vytýčenie jednotlivých prekládok plynu, vodovodu, kanalizácie, elektriky + všetky porealizačné zamerania dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.